KONTAKT O NÁS PRIDAŤ K OBĽÚBENÝM
HĽADAŤ:
 
Kategórie
RUČNE MAĽOVANÉ OBRAZY
OBRAZY STARÝCH MAJSTROV
VIACDIELNE OBRAZY
OBRAZY NA SKLE
TLAČENÉ OBRAZY
OBRAZY Z VLASTNEJ FOTKY
FOTOTAPETY
TAPETY
SAMOLEPKY NA STENU
RÁMY
ZRKADLÁReklamačný poriadok internetového obchodu

upravujúci reklamačné podmienky medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej len "RP")

Úvodné ustanovenia.

1. Predávajúcim v internetovom obchode www.obrazy-tapety.sk je ABELI SK, s.r.o., Neresnická cesta 3A, Zvolen 960 01.

2. Kupujúcim v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.

3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru.

4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie kupujúcim uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných predávajúcim, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.


Postup vybavovania reklamácií.


1. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne, písomne, alebo  elektronickou poštou.

2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:

• kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),
• predmet reklamácie, prípadne čoho sa kupujúci domáha,
• komu je reklamácia adresovaná,
• dátum podania reklamácie,
• podpis kupujúceho alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

3. V prípade podania reklamácie elektronickou poštou, faxom alebo písomne Oprávnenou osobou v mene kupujúceho musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie kupujúceho vo veci reklamácie.

4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.

5. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.

6. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie kupujúcim. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:

• pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla predávajúceho
• pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí kupujúci doručenie
• pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty predávajúceho.

7. Záručné podmienky – dĺžka záručnej doby je uvedená pri každom produkte v internetovom obchode, v dodacom / záručnom liste, a ak nie je uvedená, vzťahuje sa na daný tovar záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu odstránenia vád tovaru, alebo výmenou tovaru. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nevhodnou a neodbornou obsluhou a manipuláciou, neprimeraným používaním a zaobchádzaním. Záruka sa nevzťahuje ani v prípade prevedenia neoprávneného zásahu do tovaru bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho a na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia alebo poveternostných vplyvov.

8. Ostatné právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi predávajúcim a kupujúcim, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

9. Predávajúci je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Predávajúci určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.

 

 

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 24.06.2015 a plne nahrádza predchádzajúci RP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.