KONTAKT O NÁS PRIDAŤ K OBĽÚBENÝM
HĽADAŤ:
 
Kategórie
RUČNE MAĽOVANÉ OBRAZY
OBRAZY STARÝCH MAJSTROV
VIACDIELNE OBRAZY
OBRAZY NA SKLE
TLAČENÉ OBRAZY
OBRAZY Z VLASTNEJ FOTKY
FOTOTAPETY
TAPETY
SAMOLEPKY NA STENU
RÁMY
ZRKADLÁ 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu

 

Stanovujúce obchodné podmienky medzi predávajúcim a kupujúcim  (ďalej len "VOP")

 

1. Predávajúcim v internetovom obchode www.obrazy-tapety.sk je ABELI SK, s.r.o., Neresnická cesta 3A, Zvolen 960 01.

 

2. Kupujúcim v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.

 

3. Pri objednávaní ako fyzická osoba - nepodnikateľ prosím uveďte vaše meno, priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnická osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke tiež uveďte vaše obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia.

 

4. K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany kupujúceho. Po odoslaní objednávky na Vami zadaný e-mail bude poslané potvrdenie o prijatí objednávky a neskoršie aj ďalšie informácie o stave vašej objednávky (napr. objednávka bola spracovaná, tovar bol expedovaný, tovar je momentálne vypredaný a pod.).

 

5. Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania objednávateľa uvedené v elektronickom formulári s objednávkou. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca, kuriérska služba) alebo predávajúci dodá tovar vlastnými prostriedkami alebo na základe dohody s objednávateľom bude tovar pripravený u prevádzkovateľa na odovzdanie. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo na tovar prechádza na objednávateľa dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv od predávajúceho na kupujúceho, má objednávateľ všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný výrobky na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

 

6. Predávajúci dodá tovar objednávateľovi v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou, presný termín dodania predávajúci uvedie v potvrdzujúcom emaily. Objednávateľ berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru.

 

7. V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefón, e-mail).

 

8. Pri preberaní tovaru kupujúci obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o zaplatení tovaru vystaví pre kupujúceho doručovateľ tovaru (kuriér, poštový doručovateľ, firemný pracovník). Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane objednávateľ spolu s tovarom, prípadne e-mailom najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia tovaru.

 

9. V prípade, ak objednávateľ nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka sa vráti ako nedoručná bez zavinenia prevádzkovateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, kupujúci zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ), predávajúci môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená minimálne vo výške zaplateného poštovného a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednávky. Kupujúcemu, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má objednávateľ termín 3 dni odo dňa odoslania správy. Ak kupujúci požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, predávajúci doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ kupujúci na výzvu predávajúceho v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany predávajúceho stornovaná.

 

10. Kupujúci má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. V takom prípade objednávateľ kontaktuje predávajúceho a zašle mu písomné prehlásenie (nie elektronickou formou komunikácie) o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva, a pod.) objednávateľ zašle na vlastné náklady spolu s kópiou dokladu o kúpe späť na adresu predávajúcemu (ale nie formou dobierky). Právo na odstúpenie od zmluvy nemá objednávateľ, ak bol tovar prevzatý osobne od predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak. V prípade vrátenia tovaru, ktorý bol pre objednávateľa prepravený zo zahraničia, budú objednávateľovi vyúčtované prepravné náklady za medzinárodnú prepravu, aby nevznikla predávajúcemu škoda s čím objednávateľ súhlasí. Náklady na poštovné a balné sa nevracajú rovnako ako ani náklady kupujúceho na vrátenie tovaru.

 

11. Objednávateľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, taktiež nemôže odstúpiť pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, pri tovare určeného osobitne pre jedného objednávateľa, pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov) alebo pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze. Objednávateľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je tovar vyrobený na zákazku, tovar je možné len reklamovať z dôvodu výrobných vád, podľa záruk poskytnutých pri jednotlivých druhoch výrobkov.

 

12. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Cena je platná taká, aká je uvedená v e-maily potvrdzujúcom prijatie objednávky. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. "akcia" alebo "výpredaj"). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene. Na tovar vyrobený na zákazku si vyhradzujeme právo vyžiadať si od zákazníka uhradenie zálohy vo výške 50% hodnoty objednávky pri platbe na dobierku a 100% hodnoty objednávky pri platbe vopred. Pri platbe vopred je znížená výška poštovného. 

 

13. V prípade, ak objednávateľ sa aktuálne nachádza alebo žije v zahraničí, predávajúci dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne.

 

14. Záručné podmienky sú uvedené v reklamačnom poriadku.

 

15. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovi poskytnuté.

 

16. Objednávateľ môže svoju objednávku vziať späť (stornovať) najneskôr do dvoch hodín po urobení objednávky e-mailom na adresu lenka@abeli.sk, v predmete e-mailu musí byť uvedené slovo STORNO. Pokiaľ kupujúci už za objednaný tovar zaplatil a objednávku v dobe 2 hodín riadne stornoval, bude mu zaplatená kúpna cena vrátená. Pokiaľ kupujúci stornuje objednávku neskôr, než v hore uvedenej dobe 2 hodín, bude predávajúci akceptovať len po predchádzajúcej dohode s kupujúcim a k akceptácii sa dopredu nezaväzuje. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, vo všetkých týchto prípadoch prevádzkovateľ o tom informuje objednávateľa. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Objednávateľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote 15 kalendárnych dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.

 

17. Ochrana osobných údajov

 

Pri objednávaní budete požiadaný o poskytnutie Vašich osobných platných identifikačných údajov (meno a priezvisko, adresu, telefónne čísla, mailovú adresu, IČO, DIČ). Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru dopravcom. V prípade, že ste už registrovaný, zmenu osobných údajov môžete vykonať sami vo vašom účte, pokiaľ nie ste registrovaný, zmenu môžete spraviť zaslaním žiadosti o zmenu osobných údajov na lenka@abeli.sk a zmenu ktorých osobných údajov sa to týka. Vymazanie osobných údajov na požiadanie na lenka@abeli.sk. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu.

 

Spoločnosť ABELI SK, s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v zmysle § 19 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú údaje poskytované v minimálnom rozsahu potrebné výlučne pre doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti neoprávnenému zneužitiu.

 

Využívaním internetového obchodu www.obrazy-tapety.sk objednávateľ súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v zmysle § 19 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať.

 

Objednávateľ vyplnením osobných údajov v objednávke tovaru, súhlasí so spracúvaním osobných údajov v e-shope, súhlasí aj so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním a SMS alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

 

Informačný systém osobných údajov s názvom ,,Informačný systém marketingu E-shop´´ je riadne zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a má pridelené registračné číslo 201421292.

 

18. Administrátorom osobných údajov používateľa obchodu je spoločnosť ABELI SK, s.r.o.. Administrátor spracováva osobné údaje používateľov obchodu v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov zo dňa 27. apríla 2016 („GDPR“).

 

Osobné údaje používateľov obchodu sú spracovávané okrem iného v nasledujúcom rozsahu: (i) na účely plnenia zmlúv o predaji tovaru z obchodu uzatvorených s používateľom – základom spracovania osobných údajov bude v tomto prípade zmluva uzatvorená s administrátorom schválením prevádzkového poriadku obchodu; (ii) na účely vedenia účtu používateľa obchodu – základom spracovania osobných údajov bude v tomto prípade zmluva uzatvorená s administrátorom prostredníctvom založenia účtu a schválenia prevádzkového poriadku obchodu; (ii) na účely vykonávania reklamačných konaní – v tomto prípade bude základom spracovania osobných údajov povinnosť administrátora vyplývajúca zo zákona týkajúcich sa ručení za nedostatky predaného tovaru; (iii) pokiaľ na to dá používateľ samostatný súhlas, môže byť na uvedenú e-mailovú adresu používateľa alebo jeho telefónne číslo zasielané obchodné oznámenie týkajúce sa tovaru ponúkaného na predaj v obchode, vrátane akciových ponúk – v tom prípade je základom spracovania osobných údajov používateľa jeho súhlas, ktorý nie je povinný a môže byť kedykoľvek odvolaný; (iv) na účely adresovania používateľovi na stránkach obchodu individualizovaných marketingových oznámení, napr. vo forme pripomienky nákupu tovaru s využitím profilovania. Oznámenia budú pripravené na základe analýzy nákupov vykonaných používateľom – základom spracovania osobných údajov používateľa v tomto prípade bude právne odôvodnený záujem administrátora spočívajúci v marketingu tovaru ponúkaného v obchode; (v) na marketingové účely – na používateľom uvedenú doručovaciu adresu bude administrátor občas posielať informácie o ponuke obchodu Answear.com alebo o ponuke jeho obchodných partnerov – základom spracovania osobných údajov používateľa tu bude právne odôvodnený záujem administrátora alebo jeho partnerov spočívajúci v marketingu tovaru uvedeného v ponuke; používateľ sa môže kedykoľvek postaviť proti spracovaniu svojich osobných údajov vo vyššie uvedenom predmete kontaktovaním obchodu, (vi) na štatistické účely pre vnútorné potreby administrátora – v tom prípade bude základom spracovania právne odôvodnený záujem administrátora spočívajúci v zhromažďovaní informácií umožňujúcich rozvíjanie činnosti a prispôsobovanie služieb potrebám používateľov obchodu, (vii) na účely potvrdenia plnenia povinností administrátora a vymáhania práv alebo na účely ochrany pred právami, ktoré môžu byť zamerané proti administrátorovi, na účely zabránenia alebo odhaľovania podvodov – základom spracovania osobných údajov používateľa v tomto prípade bude právne odôvodnený záujem administrátora, ktorým je ochrana práv, potvrdenie plnenia povinností a z toho dôvodu získanie prislúchajúcej odmeny od zákazníkov administrátora.

 

Svojím nákupom v obchode používateľ poskytne určité osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie predajnej zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov nutných pre realizáciu objednávky znemožňuje obchodu plniť predajnú zmluvu. Používateľ nie je povinný poskytnúť súhlas so zasielaním obchodných oznámení na uvedenú e-mailovú adresu alebo uvedené telefónne číslo pre plnenie uzatvorenej zmluvy o predaji tovaru. Ak bude súhlas udelený, bude môcť byť kedykoľvek odvolaný. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonné spracovanie pred odvolaním súhlasu.

 

Administrátor bude sprístupňovať osobné údaje používateľa subjektom, ktoré s nami spolupracujú pri plnení zmluvy o predaji používateľom zakúpeného tovaru, vrátane prevzatia platby za zakúpený tovar, ako aj za dodanie tovaru.

 

Používateľom poskytnuté osobné údaje budú spracovávané v období nevyhnutnom na plnenie predajnej zmluvy, a takisto reklamačných práv, ako aj potvrdenie plnenia povinností administrátora a vymáhanie práv alebo ochrany pred vymáhaním práv, ktoré môžu byť zamerané proti administrátorovi – nie však dlhšie než 10 rokov odo dňa, kedy používateľ administrátorovi svoje osobné údaje poskytne.

 

Podľa zásad uvedených v GDPR používateľovi prislúchajú nasledujúce práva týkajúce sa spracovania jeho osobných údajov administrátorom v súvislosti s riadením obchodu: právo prístupu k osobným údajom a k ich aktualizácii, právo prenositeľnosti osobných údajov, právo na ich odstránenie, právo nesúhlasiť so spracovaním osobných údajov a právo žiadať obmedzenie spracovania osobných údajov.

 

Používateľovi prislúcha právo podať sťažnosť k predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov v súvislosti so spracovávaním svojich osobných údajov administrátorom.

 

19. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

 

20. Objednávateľ a predávajúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 

21. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá predávajúci objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

 

22. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

 

Tieto VOP sú platné od 10.07.2018 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.